Adven Kedua

Hari Minggu ?

Adven Kedua

Hari Minggu Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore 1″ link=”https://doakatolik.id/adven2-1-sore1/” target=”_self” prestyle=”green” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-1-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-1-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore 2″ link=”https://doakatolik.id/adven2-1-sore2/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=””]

Hari Senin Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-2-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-2-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/adven2-2-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Selasa Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-3-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-3-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/adven2-3-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Rabu Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-4-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-4-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/adven2-4-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Kamis Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-5-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-5-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/adven2-5-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Jumat Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-6-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-6-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Sore” link=”https://doakatolik.id/adven2-6-sore/” target=”_self” prestyle=”red” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Hari Sabtu Adven II
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Pagi” link=”https://doakatolik.id/adven2-7-pagi/” target=”_self” prestyle=”blue” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Doa Siang” link=”https://doakatolik.id/adven2-7-siang/” target=”_self” prestyle=”yellow” size=”” tcolor=”” bgcolor=”” ]

Kembali ke Menu Awal
[epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Masa Adven”  link=”https://doakatolik.id/masa-adven/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”black” bgcolor=#fd6acb ][epsilon_button type=”ro” icon=”” text=”Beranda” link=”https://doakatolik.id/” target=”_self” prestyle=”” size=”” tcolor=”” bgcolor=#663300 ]