BREVIR

HARI MINGGU PALMA MENGENANGKAN SENGSARA TUHAN (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Sungguh mulya panji raja

Salib suci bercahaya

Padamu pencipta kita

Dipaku tak berdaya.

Padamu Kristus beradu

Lambung ditikam serdadu

Mengalirkan air darah

Mencuci dosa yang parah.

Salam altar salam kurban

Sebab padamu pahlawan

Mengalami kematian

Yang membawa kehidupan.

Tritunggal sumber selamat

Dipuji seluruh umat

Yang ditebus darah suci

Mohon slalu diberkati. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

 

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

 

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:*“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

 

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

 

Tuhan mendampingi baginda,*pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.      

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

Ant. 2

Tuhan adalah penolongku, aku tidak dikecewakan.

 

Mazmur 113B (115)

Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,†melainkan namaMulah hendaknya dimuliakanlah*karena kasih dan kesetiaanMu.

Mengapa para bangsa harus berkata:*“Dimanakah Allah mereka?”

Allah kita ada di surga,*Ia melakukan semua yang dikehendakiNya.

 

Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka,*buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.

Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba,†mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan,*tiada suara keluar dari tenggorokannya.

Mereka yang membuatnya akan sama halnya,*begitupun mereka yang percaya kepadanya.

 

Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan,*Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan,*Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan,*Dialah pertolongan dan perisai mereka.

 

Tuhan akan mengingat kita,*Ia akan memberkati kita.

Ia memberkati umat Israel,*Ia memberkati kaum Harun.

Ia memberkati semua orang yang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Semoga Tuhan menambah jumlahmu,*jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.

Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,*yang menjadikan langit dan bumi.

Surga itu kepunyaan Tuhan,*dan bumi diberikanNya kepada manusia.

Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati,*dan bukan mereka yang turun ke alam maut.

Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan adalah penolongku, aku tidak dikecewakan.

 

Ant. 3

Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

Kidung (1 Ptr 2:21-24)

Kristus telah menderita sengsara bagi kita†dan memberikan teladan,*supaya kita mengikuti jejakNya.

 

Ia tak pernah berdosa,*dan tak terdapat dusta pada mulutNya.

Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,*tatkala menderita, Ia tak mengancam,

tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,*hakim yang adil.

 

Ia sendiri menanggung dosa kita*ketika mati di kayu salib,

supaya kita mati terhadap dosa,*lalu hidup dengan suci.

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

BACAAN SINGKAT (Kis 13:26-30a)

Saudara-saudara, kepada kita sudah disampaikan kabar keselamatan ini. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak  menemukan satu alasan apapun untuk hukuman mati itu, namun mereka minta kepada Pilatus supaya Ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari salib. Lalu mereka mem­baringkan­-Nya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari alam maut.

LAGU SINGKAT

P : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

P : Sebab Engkau menebus dunia dengan salib-Mu.

U : Kami meluhurkan Dikau.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Tertulis dalam Kitab Suci: Gembala akan Kubunuh, dan domba-domba kawanan­nya akan dicerai-beraikan. Tetapi sesudah Aku bangkit dari alam maut, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Aku.

Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tanganNya:*dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Tertulis dalam Kitab Suci: Gembala akan Kubunuh, dan domba-domba kawanan­nya akan dicerai-beraikan. Tetapi sesudah Aku bangkit dari alam maut, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Aku.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat umat manusia telah meng­hancurkan kematian dengan wafat­-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya. Marilah kita me­nyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikanlah umat yang Kautebus dengan darah-Mu.

Ya penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,* agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.

Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,* sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.

Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,* sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.

Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,* berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.

Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, menurut kehendak-Mu penyelamat kami men­jadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati. Perkenankanlah kami meneladan ke­patuhan­-Nya dan bangkit pula be­serta­-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup…

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.