BREVIR

HARI MINGGU PALMA MENGENANGKAN SENGSARA TUHAN (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Sungguh mulya panji raja

Salib suci bercahaya

Padamu pencipta kita

Dipaku tak berdaya.

Padamu Kristus beradu

Lambung ditikam serdadu

Mengalirkan air darah

Mencuci dosa yang parah.

Salam altar salam kurban

Sebab padamu pahlawan

Mengalami kematian

Yang membawa kehidupan.

Tritunggal sumber selamat

Dipuji seluruh umat

Yang ditebus darah suci

Mohon slalu diberkati. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kami tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

 

Mazmur 118 (119), 105-112

FirmanMu adalah pelita bagi langkahKu*dan cahaya bagi jalanku.

Aku telah bersumpah dan akan bertekun*untuk memelihara ketetapanMu yang adil.

 

Aku sangat tertindas, ya Tuhan,*hidupkan daku sesuai dengan firmanMu.

Berkenanlah menerima pujian, persembahan mulutku,*ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan.

 

Hidupku selalu terancam bahaya,*tetapi aku tidak lupa akan hukumMu.

Orang berdosa memasang jerat terhadapku,*tetapi aku tidak menyimpang dari titahMu.

 

KesaksianMu menjadi milik pusakaku selama-lamanya*dan merupakan kegirangan hatiku.

Hatiku bersedia melaksanakan kehendakMu,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kami tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

 

Ant. 2

Tuhan adalah penolongku, aku tidak dikecewakan.

 

Mazmur 15 (16)

Jagalah aku, ya Allah, sebab aku berlindung kepadaMu,†Aku mengakui: Engkaulah Tuhanku,*tiada kebahagiaan bagiku selain Dikau.

 

Orang-orang saleh di negeri ini*kumuliakan dan kujunjung tinggi.

Tetapi orang yang mengikuti dewa-dewa,*menjatuhkan dirinya dalam jurang malapetaka.

Aku tidak ikut mempersembahkan kurban kepada dewa,

bahkan bibirku takkan menyebut namanya.

 

Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku,*dalam tanganMulah nasibku.

Tanah permai akan menjadi bagianku,*milik pusakaku menyenangkan hatiku.

Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku,*bahkan waktu malampun Ia berbicara dalam hatiku.

Aku selalu ingat akan Tuhan,*aku tidak goyah, karena Ia ada di sampingku.

Sebab itu hatiku bergembira, dan jiwaku bersorak,*dan tubuhku beristirahat dengan tenteram.

 

Aku tak akan Kauserahkan kepada alam maut,*dan kekasihMu takkan Kaubiarkan turun ke liang kubur.

Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan.†Di hadapanMu terdapat sukacita berlimpah,*padaMulah kebahagiaan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan adalah penolongku, aku tidak dikecewakan.

 

Ant. 3

Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

 

Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†dengan mengambil keadaan hamba*dan menjadi sama dengan manusia.

 

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†karena taat sampai mati,*sampai mati di salib.

 

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†dan menganugerahkan kepadaNya*nama yang melebihi segala nama.

 

Agar dalam nama Yesus†bertekuklah setiap lutut*di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†untuk kemuliaan Allah Bapa:*Tuhanlah Yesus Kristus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

 

BACAAN SINGKAT (1 Ptr 1:18-21)

Insyaflah bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, warisan nenek moyangmu. Kamu telah di­tebus bukan dengan emas atau perak yang fana, melainkan dengan tebusan yang amat mahal, yaitu darah Kristus, Anak­domba yang tidak bernoda. Demi­kianlah peran­an Kristus, yang di­tentukan Allah sebelum dunia di­ciptakan. Tetapi baru pada zaman ter­akhir ini Kristus dinyata­kan oleh Allah demi keselamatanmu. Dan karena Kristus itu kamu percaya akan Allah yang membangkitkan Dia dari ke­matian serta memuliakan-Nya. Maka seluruh kepercayaan dan peng­harapan­­mu bertumpu pada Allah.

LAGU SINGKAT

P : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

P : Sebab Engkau menebus dunia dengan salib-Mu.

U : Kami meluhurkan Dikau.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Salam, raja kami, Putra Daud, penyelamat dunia. Engkaulah yang di­­nubuatkan para nabi sebagai penyelamat yang akan datang.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Salam, raja kami, Putra Daud, penyelamat dunia. Engkaulah yang di­­nubuatkan para nabi sebagai penyelamat yang akan datang.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat umat manusia telah meng­hancurkan kematian dengan wafat­-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya. Marilah kita me­nyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikanlah umat yang Kautebus dengan darah-Mu.

Ya penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,* agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.

Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,* sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.

Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,* sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.

Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,* berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.

Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, menurut kehendak-Mu penyelamat kami men­jadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati. Perkenankanlah kami meneladan ke­patuhan­-Nya dan bangkit pula be­serta­-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup…

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.