BREVIR

HARI SENIN DALAM PEKAN SUCI (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH  

Sungguh mulya panji raja

Salib suci bercahaya

Padamu pencipta kita

Dipaku tak berdaya.

Padamu Kristus beradu

Lambung ditikam serdadu

Mengalirkan air darah

Mencuci dosa yang parah.

Salam altar salam kurban

Sebab padamu pahlawan

Mengalami kematian

Yang membawa kehidupan.

Tritunggal sumber selamat

Dipuji seluruh umat

Yang ditebus darah suci

Mohon slalu diberkati. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya.

Mazmur 44 (45)

I

Hatiku meluapkan kata-kata indah,†aku mempersembahkan laguku kepada raja,*lidahku bagaikan gerak pena juru tulis.

 

Tereloklah baginda di antara manusia,†tampanlah wajah baginda,*terberkati oleh Allah selama-lamanya.

 

Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan,*itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda.

Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah,*dan lakukanlah perbuatan yang gagah.

 

Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda,*bangsa-bangsa rebah dan takluk.

Takhta baginda bertahan selama-lamanya,*tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur.

 

Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman,*sebab itu baginda diurapi oleh Allah.

Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja.*Pakaian kebesaran baginda harum mewangi.

 

Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri,*menggembirakan hati baginda.

Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda,*permaisuri berdiri di samping baginda, berhiaskan emas.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya.

Ant. 2.

Semua orang akan Kuserahkan kepada dia menjadi miliknya, sebab ia menyerah­kan diri kepada maut.

II

Dengarkanlah, hai putri, perhatikanlah dengan baik,*lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu.

Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu,*sujudlah kepadanya, sebab dialah tuanmu.

Putri kota Tirus datang dengan persem-bahan,*para bangsawan mengharapkan kerelaanmu

 

Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata,*pakaiannya bersulamkan emas.

Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja,*para putri raja-raja mengiringnya.

Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk,*masuklah mereka ke dalam istana raja.

 

Para Putera baginda akan melanjutkan kerajaan,*baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi.

Semoga aku memasyhurkan nama baginda turun-temurun,*maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2. 

Semua orang akan Kuserahkan kepada dia menjadi miliknya, sebab ia menyerah­kan diri kepada maut.

Ant. 3.

Allah melimpahkan kurnia kepada kita dalam Kristus, Putra-Nya yang terkasih. Dalam Kristus kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya.

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, †

yang telah memberkati kita dalam Kristus *

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi Putra-Nya †

dengan perantaraan Yesus Kristus *

karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia †

yang dianugerahkan-Nya kepada kita *

dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu. –

Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi *

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa *

dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3.

Allah melimpahkan kurnia kepada kita dalam Kristus, Putra-Nya yang terkasih. Dalam Kristus kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya.

BACAAN SINGKAT (Rom 5:8-9)

Allah telah membuktikan cinta kasih­-Nya kepada kita, dan sebab sekarang hubung­­­an kita dengan Allah sudah pulih berkat kematian Kristus, sudah pasti juga kita diselamatkan dari murka Allah karena Kristus itu.

LAGU SINGKAT

P : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

P : Sebab Engkau menebus dunia dengan salib-Mu.

U : Kami meluhurkan Dikau.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung  Maria 

Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra manusia harus ditinggikan, agar semua orang yang percaya akan Dia tidak binasa, melain­kan memiliki hidup abadi.

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*

yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant . Kidung  Maria 

Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra manusia harus ditinggikan, agar semua orang yang percaya akan Dia tidak binasa, melain­kan memiliki hidup abadi.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat umat manusia telah meng­hancurkan kematian dengan wafat­-Nya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitan-Nya. Marilah kita me­nyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikanlah umat yang Kautebus dengan darah-Mu.

Ya penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaan-Mu,* agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitan-Mu.

Semoga kami dilindungi oleh bunda-Mu, penghibur orang yang berdukacita,* sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.

Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsara-Mu,* sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatan-Mu.

Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,* berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdi-Mu.

Kurniakanlah kemuliaan tubuh-Mu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon, se­moga kami dapat menimba kekuatan dari sengsara Putra-Mu yang tunggal. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup, dan berkuasa bersama Bapa dalam per­sekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang   kekal.

U : Amin.